SUBVENCIJE

Organizacijo šolske prehrane in subvencioniranje prehrane ureja Zakon o šolski prehrani (Ur. list RS št. 3/2013 z dne 11.1.2013).

1. 2. 2017 velja Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona  o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 88/16), ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila.

Postopek uveljavljanje subvencionirane prehrane ostaja isti. Šola bo upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred na osnovi podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

Če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku na dan 1. 9. 2017 
svetujemo, da starši avgusta 2017 vložijo vlogo za otroški dodatek na pristojnem centru za socialno delo. Če družina pravice do otroškega dodatka ne želi uveljavljati ali do te pravice ni upravičena, želi pa uveljavljati subvencijo prehrane z začetkom šolskega leta 2017/2018, mora v mesecu avgustu 2017 vložiti posebno vlogo za subvencijo malice in subvencijo kosila pri pristojnem centru za socialno delo.

 

SUBVENCIJA ZA MALICO

Subvencija malice oz. brezplačna malica pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.

Do polne subvencije so upravičeni:

  • učenci, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino,
  • učenci, ki so prosilci za azil,
  • učenci, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in obiskujejo šolo izven zavoda.

 

SUBVENCIJA ZA KOSILO

Do subvencije  v višini cene kosila so od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v RS.