SVET ŠOLE

Svet šole sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov šole in trije predstavniki staršev. Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročilo o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.
Svet šole v e-zbornici